skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Áreas de agregação de sirigado Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) e cioba Lutjanus analis (Cuvier, 1828) no litoral de Sergipe e extremo norte da Bahia

Oliveira, Inajara Marques Bezerra ; Souza, Mário José Fonseca Thomé de; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

DOI: 10.2312/ActaFish.2016.4.1.40-53 ; Related ISSN: 2357-8068

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...