skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modellierung der Dieselrußverbrennung in der Thermowaage

Frohne, Johann‐Christian ; Guttmann, Hansjürgen ; Reisig, Hartmut ; Schädlich, Heinz‐Kuno

Chemie Ingenieur Technik, January 1990, Vol.62(1), pp.51-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-286X ; E-ISSN: 1522-2640 ; DOI: 10.1002/cite.330620115

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...