skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface

Riadh Hammami ; Abdelmajid Zouhir ; Karim Naghmouchi ; Jeannette Ben Hamida ; Ismaïl Fliss

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23626.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.23626

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    User interface
  • Tác giả: Riadh Hammami ; Abdelmajid Zouhir ; Karim Naghmouchi ; Jeannette Ben Hamida ; Ismaïl Fliss
  • Chủ đề: Uncategorised
  • Mô tả: Copyright information:Taken from "SciDBMaker: new software for computer-aided design of specialized biological databases"http://www.biomedcentral.com/1471-2105/9/121BMC Bioinformatics 2008;9():121-121.Published online 25 Feb 2008PMCID:PMC2267701....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2011
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.23626.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.23626

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...