skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Analytical Study of International Standards on Minority Rights

IJMER Journal ; Vikrant Sopan Yadav

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1128432

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An Analytical Study of International Standards on Minority Rights
  • Tác giả: IJMER Journal ; Vikrant Sopan Yadav
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2014
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1128432

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...