skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of advanced driver assistance systems using LabVIEW and a car simulator

Janßen, Benedikt ; Wehner, Philipp ; Göhringer, Diana ; Hübner, Michael

Proceedings of the 2016 Workshop on embedded and cyber-physical systems education, 01 October 2016, pp.1-6

ISBN: 9781450346573 ; ISBN: 145034657X ; DOI: 10.1145/3005329.3005330

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...