skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Publication accompanying the paper "How FAIR can you get? Image Retrieval as a Use Case to calculate FAIR Metrics

Tobias Weber ; Dieter Kanzelmueller

DOI: 10.25927/001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Software Publication accompanying the paper "How FAIR can you get? Image Retrieval as a Use Case to calculate FAIR Metrics
  • Tác giả: Tobias Weber ; Dieter Kanzelmueller
  • Nơi xuất bản: Leibniz Supercomputing Centre
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.25927/001

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...