skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simplifying nested radicals and solving polynomials by nested radicals in minimum depth

Horng, Gwoboa

DOI: 10.25549/USCTHESES-C20-170147

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Simplifying nested radicals and solving polynomials by nested radicals in minimum depth
  • Tác giả: Horng, Gwoboa
  • Chủ đề: Computer Science ; Computer Science
  • Nơi xuất bản: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: 10.25549/USCTHESES-C20-170147

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...