skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancing network object caches through cross -domain prediction

Hughes, Amy Suzanne

DOI: 10.25549/USCTHESES-C16-256166

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Enhancing network object caches through cross -domain prediction
  • Tác giả: Hughes, Amy Suzanne
  • Chủ đề: Computer Science ; Computer Science
  • Nơi xuất bản: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: 10.25549/USCTHESES-C16-256166

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...