skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GTN.thy

Zhe Hou ; Hadrien BRIDE

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6964394

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    GTN.thy
  • Tác giả: Zhe Hou ; Hadrien BRIDE
  • Chủ đề: Theoretical Computer Science
  • Mô tả: A formalisation of the Goal Task Network used in GRAVITAS....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6964394

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...