skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ultrasonic hot embossing

Schomburg, Werner Karl ; Burlage, Katharina ; Gerhardy, Christof

DOI: 10.18154/RWTH-CONV-047776 ; Related ISSN: 2072-666X ; Related DOI: 10.3390/mi2020157

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...