skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Boolean calcium signalling model predicts calcium role in acceleration and stability of abscisic acid-mediated stomatal closure

Waidyarathne, P ; Samarasinghe, Sandhya

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-35872-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...