skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

IORE Experiment Definition File

Eduardo Inacio

DOI: 10.6084/m9.figshare.6376979.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6376979

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    IORE Experiment Definition File
  • Tác giả: Eduardo Inacio
  • Chủ đề: Applied Computer Science
  • Mô tả: This file specifies an IORE experiment for a Cartesian dataset....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/m9.figshare.6376979.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6376979

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...