skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]

Li Liang

DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Ninhydrin - Molecule of the Month April 2018 [Archived version]
  • Tác giả: Li Liang
  • Chủ đề: Chemical Sciences Not Elsewhere Classified
  • Mô tả: This is the Molecule of the Month entry for April 2018 about ninhydrin. It is a pdf archive version of the HTML webpage....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/m9.figshare.5972428

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...