skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GPU accelerated algorithm for Power Iteration Clustering

Gustavo Rodrigues Lacerda Silva ; Rafael Ribeiro de Medeiros ; Brayan Rene Acevedo Jaimes ; Carla Caldeira Takahashi ; Douglas Alexandre Gomes Vieira ; Antonio de Padua Braga; Gustavo Rodrigues Lacerda Silva

DOI: 10.24433/CO.DFD35900-225A-43C1-947E-60701F113786 ; Related DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2765380

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...