skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Framester

Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero

DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Framester
  • Tác giả: Aldo Gangemi ; Mehwish Alam ; Luigi Asprino ; Andrea Giovanni Nuzzolese ; Valentina Presutti ; Diego Reforgiato Recupero
  • Chủ đề: Conceptual Modelling
  • Mô tả: Framester is a frame-oriented knowledge graph serving as a hub for many linguistic and factual resources including FrameNet, WordNet, VerbNet, BabelNet, DBpedia, Yago, DOLCE-Zero. Framester creates a highly connected knowledge graph based on a formalisation of Fillmore's frame semantics, hence enabling full-fledged OWL querying and reasoning....
  • Nơi xuất bản: Figshare
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số nhận dạng: DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537.v6 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4994537

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...