skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Simple System for Observing Dynamic Phase Equilibrium via an Inquiry-Based Laboratory or Demonstration

Cloonan, Carrie A ; Andrew, Julie A ; Nichol, Carolyn A ; Hutchinson, John S

Journal of Chemical Education, July 2011, Vol.88(7), p.975 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584 ; E-ISSN: 1938-1328 ; DOI: 10.1021/ed100846k

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...