skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lifetime Assessment for Thermal Barrier Coatings: Tests for Measuring Mixed Mode Delamination Toughness: Lifetime Assessment for Thermal Barrier Coatings

Hutchinson, Robert G. ; Hutchinson, John W.

Journal of the American Ceramic Society, 06/2011, Vol.94, supplement s1, pp.s85-s95 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2011.04499.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...