skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), pp.989-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment
  • Tác giả: Efthimiadis, Efthimis N.
  • Là 1 phần của: Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), pp.989-1003
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...