skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Marselis, Randi

MedieKultur: Journal of media and communication research, 06/27/2011, Vol.27(50), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v27i50.3325

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum
  • Tác giả: Marselis, Randi
  • Là 1 phần của: MedieKultur: Journal of media and communication research, 06/27/2011, Vol.27(50), p.16
  • Số nhận dạng: ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7146/mediekultur.v27i50.3325

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...