skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comparative Study on Performance of Two Aerobic Sequencing Batch Reactors with Flocculated and Granulated Sludge Treating an Industrial Estate Wastewater: Process Analysis and Modeling

Asadi, A.

International Journal of Engineering, 2/2013, Vol.26(2 (B)), pp.105-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10252495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5829/idosi.ije.2013.26.02b.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Comparative Study on Performance of Two Aerobic Sequencing Batch Reactors with Flocculated and Granulated Sludge Treating an Industrial Estate Wastewater: Process Analysis and Modeling
  • Tác giả: Asadi, A.
  • Là 1 phần của: International Journal of Engineering, 2/2013, Vol.26(2 (B)), pp.105-116
  • Số nhận dạng: ISSN: 10252495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5829/idosi.ije.2013.26.02b.01

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...