skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What Is the Leninist Legacy? Assessing Twenty Years of Scholarship

Laporte, Jody ; Lussier, Danielle N.

Slavic Review, 2011, Vol.70(3), pp.637-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5612/slavicreview.70.3.0637

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    What Is the Leninist Legacy? Assessing Twenty Years of Scholarship
  • Tác giả: Laporte, Jody ; Lussier, Danielle N.
  • Là 1 phần của: Slavic Review, 2011, Vol.70(3), pp.637-654
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5612/slavicreview.70.3.0637

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...