skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)

Torres R, G. A ; González P, S ; Peña S, E

International Journal of Morphology, 2010, Vol.28(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-9502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022010000300008

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)
  • Tác giả: Torres R, G. A ; González P, S ; Peña S, E
  • Là 1 phần của: International Journal of Morphology, 2010, Vol.28(3)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 0717-9502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022010000300008

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...