skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat

Arnold, L. ; Collins, Catherine ; Starmer, G.A.

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027409077340

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Renal and gastric lesions after phenylbutazone and indomethacin in the rat
  • Tác giả: Arnold, L. ; Collins, Catherine ; Starmer, G.A.
  • Là 1 phần của: Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.303-313
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027409077340

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...