skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Introduction to Twentieth Century Music

Eschman, Karl ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph

Journal of Music Theory, 21/1962, Vol.6(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/843266

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An Introduction to Twentieth Century Music
  • Tác giả: Eschman, Karl ; Hansen, Peter S. ; Machlis, Joseph
  • Chủ đề: Music
  • Là 1 phần của: Journal of Music Theory, 21/1962, Vol.6(1), p.153
  • Số nhận dạng: ISSN: 00222909 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/843266

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...