skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Iran: From Religious Dispute to Revolution

Noland, Soraya ; Fischer, Michael M. J.

Anthropological Quarterly, 10/1980, Vol.53(4), p.254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3318108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Iran: From Religious Dispute to Revolution
  • Tác giả: Noland, Soraya ; Fischer, Michael M. J.
  • Chủ đề: Anthropology
  • Là 1 phần của: Anthropological Quarterly, 10/1980, Vol.53(4), p.254
  • Số nhận dạng: ISSN: 00035491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3318108

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...