skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era

Milward, Alan S. ; Hayes, Peter

The American Historical Review, 04/1989, Vol.94(2), p.474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1866921

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era
  • Tác giả: Milward, Alan S. ; Hayes, Peter
  • Chủ đề: Book Reviews ; Hayes, Peter
  • Là 1 phần của: The American Historical Review, 04/1989, Vol.94(2), p.474
  • Số nhận dạng: ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1866921

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...