skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrarinian Nationalism, 1919-1929

Armstrong, John A. ; Motyl, Alexander J.

The American Historical Review, 04/1981, Vol.86(2), p.431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1857538

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrarinian Nationalism, 1919-1929
  • Tác giả: Armstrong, John A. ; Motyl, Alexander J.
  • Chủ đề: History & Archaeology
  • Là 1 phần của: The American Historical Review, 04/1981, Vol.86(2), p.431
  • Số nhận dạng: ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1857538

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...