skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass

Tian, R. N. ; Yu, S. ; Wang, S. G. ; Zhang, Y. ; Tang, J. Y. ; Liu, Y. L. ; Nie, Y. H.

Water Science and Technology, 10/2013, Vol.68(8), pp.1795-1800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2013.424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Heavy metal tolerance and accumulation of Triarrhena sacchariflora, a large amphibious ornamental grass
  • Tác giả: Tian, R. N. ; Yu, S. ; Wang, S. G. ; Zhang, Y. ; Tang, J. Y. ; Liu, Y. L. ; Nie, Y. H.
  • Là 1 phần của: Water Science and Technology, 10/2013, Vol.68(8), pp.1795-1800
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2013.424

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...