skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy

Puntigliano, Andrés Rivarola

Revista Brasileira de Política Internacional, 2008, Vol.51(1), pp.28-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292008000100002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy
  • Tác giả: Puntigliano, Andrés Rivarola
  • Là 1 phần của: Revista Brasileira de Política Internacional, 2008, Vol.51(1), pp.28-52
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292008000100002

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...