skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena

Mirošević, Lena ; Borzić, Marin

Etnoloska tribina, 12/20/2014, Vol.44(37), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 18489540 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15378/1848-9540.2014.37.07

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena
  • Tác giả: Mirošević, Lena ; Borzić, Marin
  • Là 1 phần của: Etnoloska tribina, 12/20/2014, Vol.44(37), pp.187-201
  • Số nhận dạng: ISSN: 03511944 ; E-ISSN: 18489540 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15378/1848-9540.2014.37.07

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...