skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes In Parameters Of Immunological And Oxidative Status In Elite Athletes During Winter: 1610 Board #285 June 1 8: 00 AM - 9: 30 AM

Stankovic, Ivan ; Michalickova, Danica ; Minic, Rajna ; Kotur-Stevuljevic, Jelena ; Miljkovic, Milica ; Kostic-Vucicevic, Marija ; Dikic, Nenad ; Andjelkovic, Marija ; Baralic, Ivana ; Ivanovic, Nevena ; Djordjevic, Brizita

Medicine & Science in Sports & Exercise, 2017, Vol.49(5S Suppl 1), pp.457-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-9131 ; DOI: 10.1249/01.mss.0000518140.98604.f5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...