skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, 07/2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2009.49.4.591

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement
  • Tác giả: Sukma, Rizal
  • Là 1 phần của: Asian Survey, 07/2009, Vol.49(4), pp.591-608
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2009.49.4.591

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...