skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Balanced mTORC1 Activity in Oligodendrocytes Is Required for Accurate CNS Myelination

Lebrun-Julien, F. ; Bachmann, L. ; Norrmen, C. ; Trotzmuller, M. ; Kofeler, H. ; Ruegg, M. A. ; Hall, M. N. ; Suter, U.

Journal of Neuroscience, 06/18/2014, Vol.34(25), pp.8432-8448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1105-14.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...