skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline; Wenderoth, Nicole

PLoS ONE, 3/21/2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture
  • Tác giả: Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline
  • Wenderoth, Nicole
  • Là 1 phần của: PLoS ONE, 3/21/2012, Vol.7(3), p.e33959
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033959

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...