skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V.; Gasset, Maria

PLoS ONE, 1/12/2012, Vol.7(1), p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly
  • Tác giả: Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V.
  • Gasset, Maria
  • Là 1 phần của: PLoS ONE, 1/12/2012, Vol.7(1), p.e30109
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030109

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...