skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Against the “Networked Information Economy”: Rethinking Decentralization, Community, and Free Software Development

Roberts, Ben

Criticism, 2011, Vol.53(3), pp.385-405 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crt.2011.0023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Against the “Networked Information Economy”: Rethinking Decentralization, Community, and Free Software Development
  • Tác giả: Roberts, Ben
  • Là 1 phần của: Criticism, 2011, Vol.53(3), pp.385-405
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1536-0342 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/crt.2011.0023

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...