skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Significance of the Micropores at the Stem-Cement Interface in Total Hip Replacement

Zhang, H ; Blunt, L ; Jiang, X ; Brown, L ; Barrans, S

Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 01 January 2011, Vol.22(7), pp.845-856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5063 ; E-ISSN: 1568-5624 ; DOI: 10.1163/092050610X540495

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...