skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Temperature dependence of polarization switching properties of Bi 3.15 Nd 0.85 Ti 3 O 12 ferroelectric thin film

Zhang, Y. ; Zhong, X. L. ; Chen, Z. H. ; Wang, J. B. ; Zhou, Y. C.

Journal of Applied Physics, 01 July 2011, Vol.110(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979 ; E-ISSN: 1089-7550 ; DOI: 10.1063/1.3600237

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...