skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Going on record: Revisiting the logic of roll-call vote requests in the European Parliament

Thierse, Stefan

European Union Politics, June 2016, Vol.17(2), pp.219-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: 10.1177/1465116515622692

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...