skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The social cost of lobbying over climate policy

Meng, Kyle C. ; Rode, Ashwin

Nature Climate Change, 6/2019, Vol.9(6), pp.472-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-678X ; E-ISSN: 1758-6798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41558-019-0489-6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...