skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beck's Sociology of Risk: A Critical Assessment

Elliott, Anthony

Sociology, 05/2002, Vol.36(2), pp.293-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0038038502036002004

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Beck's Sociology of Risk: A Critical Assessment
  • Tác giả: Elliott, Anthony
  • Là 1 phần của: Sociology, 05/2002, Vol.36(2), pp.293-315
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0038038502036002004
  • Trích dẫn: Cited by:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...