skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review (Book review)

Southall, Roger

Africa Spectrum, 08/2016, Vol.51(2), pp.117-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000203971605100208

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Review (Book review)
  • Tác giả: Southall, Roger
  • Là 1 phần của: Africa Spectrum, 08/2016, Vol.51(2), pp.117-130
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-0397 ; E-ISSN: 1868-6869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000203971605100208

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...