skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Datapoints: Rates and Patterns of Treatment Seeking by Individuals With Mood and Anxiety Disorders

Giacobbe, P. ; Mcintyre, R. S. ; Goldstein, B. I. ; Kennedy, S. H. ; Flint, A. J.

Psychiatric Services, 10/01/2008, Vol.59(10), pp.1099-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.10.1099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...