skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abstract 2211: Characterization of monoclonal antibodies specific for HPV-positive head and neck cancer

Liu, Hsuan-Chen ; Parikh, Falguni ; Kraus, Thomas ; Moran, Thomas ; Sikora, Andrew

Cancer Research, 07/01/2017, Vol.77(13 Supplement), pp.2211-2211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2017-2211

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Abstract 2211: Characterization of monoclonal antibodies specific for HPV-positive head and neck cancer
  • Tác giả: Liu, Hsuan-Chen ; Parikh, Falguni ; Kraus, Thomas ; Moran, Thomas ; Sikora, Andrew
  • Là 1 phần của: Cancer Research, 07/01/2017, Vol.77(13 Supplement), pp.2211-2211
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2017-2211

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...