skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Whole-Genome Sequencing Reveals Breast Cancers with Mismatch Repair Deficiency

Davies, Helen ; Morganella, Sandro ; Purdie, Colin A ; Jang, Se Jin ; Borgen, Elin ; Russnes, Hege ; Glodzik, Dominik ; Zou, Xueqing ; Viari, Alain ; Richardson, Andrea L ; Børresen-Dale, Anne-Lise ; Thompson, Alastair ; Eyfjord, Jorunn E ; Kong, Gu ; Stratton, Michael R ; Nik-Zainal, Serena

Cancer research, 15 September 2017, Vol.77(18), pp.4755-4762 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 28904067 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-1083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...