skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella

Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report
  • Tác giả: Carpiniello, Bernardo ; Pinna, Federica ; Tuveri, Raffaella
  • Là 1 phần của: Case Reports in Medicine, 2011, Vol.2011, pp.1-3
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2011/103652

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...