skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wearing hard hats around horses

Butterworth, J.

Veterinary Record, 01/03/2015, Vol.176(1), pp.24-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/vr.g7679

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Wearing hard hats around horses
  • Tác giả: Butterworth, J.
  • Chủ đề: Horses ; Headgear ; Helmets
  • Là 1 phần của: Veterinary Record, 01/03/2015, Vol.176(1), pp.24-24
  • Mô tả: Attitudes can be changed; hardly anyone rides a horse, cycles or even skis without a helmet nowadays, and vets have a responsibility towards themselves, their staff and assistants.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-4900 ; E-ISSN: 2042-7670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/vr.g7679
  • Trích dẫn: Cited by:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...