skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bitter pill

Menon, S. ; Stone, T. ; Butterworth, J.

Gut, 04/01/2010, Vol.59(4), pp.451-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.2008.173468

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A bitter pill
  • Tác giả: Menon, S. ; Stone, T. ; Butterworth, J.
  • Chủ đề: Budd-Chiari Syndrome ; Venous Thrombosis
  • Là 1 phần của: Gut, 04/01/2010, Vol.59(4), pp.451-451
  • Mô tả: A 19-year-old girl with Down's syndrome was admitted with generalised tonic-clonic seizures. She had no history of epilepsy, did not consume alcohol and was a non-smoker. She attended a local special school and had been taking oral contraceptives for 12 months.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0017-5749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.2008.173468

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...