skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Will the Initiator of Fatty Acid Synthesis in Pseudomonas aeruginosa Please Stand Up?

Zhang, Y.-M. ; Rock, C. O.

Journal of Bacteriology, 10/01/2012, Vol.194(19), pp.5159-5161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.01198-12

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Will the Initiator of Fatty Acid Synthesis in Pseudomonas aeruginosa Please Stand Up?
  • Tác giả: Zhang, Y.-M. ; Rock, C. O.
  • Chủ đề: Biology
  • Là 1 phần của: Journal of Bacteriology, 10/01/2012, Vol.194(19), pp.5159-5161
  • Mô tả: Type II fatty acid synthesis (FASII) is vital for bacterial membrane biogenesis.…
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0021-9193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.01198-12
  • Trích dẫn: Cited by:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...