skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The True Challenge of Giant Marine Reserves

Kaplan, D. M. ; Bach, P. ; Bonhommeau, S. ; Chassot, E. ; Chavance, P. ; Dagorn, L. ; Davies, T. ; Dueri, S. ; Fletcher, R. ; Fonteneau, A. ; Fromentin, J.-M. ; Gaertner, D. ; Hampton, J. ; Hilborn, R. ; Hobday, A. ; Kearney, R. ; Kleiber, P. ; Lehodey, P. ; Marsac, F. ; Maury, O. ; Mees, C. ; Menard, F. ; Pearce, J. ; Sibert, J.

Science, 05/17/2013, Vol.340(6134), pp.810-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.340.6134.810-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...